Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Τι είναι Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση (bullying)

Τι είναι;
Είναι η επαναλαμβανόμενη αδικαιολόγητα επιθετική και κακοήθης συμπεριφορά κατά ενός εργαζόμενου από έναν άλλον εργαζόμενο ή περισσότερους. Η κακομεταχείριση στο χώρο της εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει ψυχολογική και λεκτική βία.

officebullying

Συνήθως η εργασιακή κακομεταχείριση όταν δεν γίνεται έγκαιρα αντιληπτή από τον υπεύθυνο ή τον εργοδότη και δεν αντιμετωπίζεται μπορεί να κλιμακωθεί σε επικίνδυνο βαθμό με πολύ σοβαρές συνέπειες για τον εργαζόμενο καθώς ο χώρος της εργασίας μετατρέπεται γι’ αυτόν σ’ ένα εχθρικό ψυχοφθόρο περιβάλλον.

Σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου το κλίμα είναι καλό , υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων ο bully είναι εύκολο να εντοπιστεί και να υποχρεωθεί να αλλάξει συμπεριφορά.

Η εργασιακή κακομεταχείριση με τη χρήση αθέμιτων μέσων, εκφοβισμό και κατάχρηση εξουσίας συναντάται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο bully μπορεί να είναι ο ανώτερος ο οποίος τρομοκρατεί τους υφισταμένους του αλλά και ο υφιστάμενος που μπορεί να προστατεύεται από την μονιμότητα του.

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ BULLY Read more